บริการด้านประกันสังคมและแรงงาน

  • จัดทำและนำส่งประกันสังคมในทุกๆ เดือน
  • จดทะเบียนบริษัทในส่วนของประกันสังคมและจดทะเบียนลูกจ้างและทำการยกเลิก
  • จดทะเบียนบริษัทในส่วนของประกันแรงงาน นำส่งประกันแรงงาน
  • จัดทำและ Support เทมเพลท (ฟอร์ม) กฎระเบียบในการทำงาน (ภาษาญี่ปุ่น/ภาษาไทย)
  • Support เทมเพลท (ฟอร์ม) สัญญาการจ้างงาน
  • ดำเนินการเกี่ยวกับประกันสังคมอื่นๆ