เกี่ยวกับเรา

บริษัท สำนักงานบัญชีและกฎหมาย ญี่ปุ่น-ไทย จำกัด

สำนักงานบัญชีและกฎหมาย ญี่ปุ่น-ไทย บริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับบัญชีภาษีอากรในเมืองไทย เป็นตัวแทนในการกรอกและลงรายการบัญชี จัดทำงบทดลองและบัญชีรายรับ-รายจ่ายทั่วไป

จัดทำใบยื่นแบบแสดงภาษีงบการเงินประจำปี จัดทำเอกสารนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นและดำเนินการแจ้ง/ประกาศต่อหนังสือพิมพ์ ให้บริการเอกสารงบบัญชีและอธิบายรายละเอียดเป็นภาษาญี่ปุ่น

จัดทำหนังสือรับรองการเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของลูกค้าแต่ละเจ้า แนะนำ/สอนการจัดทำใบคำร้องและใบเสร็จที่บริษัททำการออกเอกสารเอง จัดเตรียมเอกสารให้พร้อมตามที่กฎหมายกำหนด

ชื่อบริษัท บริษัท สำนักงานบัญชีและกฎหมาย ญี่ปุ่น-ไทย จำกัด
สำนักงานใหญ่ 159/39 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้นที่ 25 ห้องเลขที่ 2501/4
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-6616407  อีเมล : jtal@j-t-a-l.com
ประธานบริหาร ฮิโรทากะ อิวากุระ 
ทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท
บริการ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับบัญชีภาษีอากรในเมืองไทย จัดทำเอกสารรายการบัญชี

 

บริการของเรา

เราให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับบัญชีภาษีอากรในเมืองไทย จัดทำเอกสารรายการบัญชี เป็นตัวแทนในการกรอกและลงรายการบัญชี จัดทำงบทดลองและบัญชีรายรับ-รายจ่ายทั่วไป และบริการต่างๆ ดังต่อไปนี้