บริการด้าน Visa และ Work Permit

Support ในการยื่นขอ

  • นำไปกรมแรงงานและสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  อีกทั้ง ในตอนที่ไปขอใบรับรองแพทย์ (เอกสารที่จำเป็นต้องใช้) ที่โรงพยาบาลในไทยเราก็จะติดตามไปด้วย

วีซ่า Visa

  • Support ในการขอทำ Business Visa ที่ญี่ปุ่นและการขอต่ออายุวีซ่าในไทย  รวมถึงการยื่นขอ Business Visa ในไทย

ใบอนุญาติทำงาน Work Permit

  • บริการขอใบอนุญาติทำงานและการยกเลิกใบอนุญาติทำงาน