บริการงานด้านกฎหมาย

การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล

เป็นตัวแทนในการขอจองชื่อบริษัทและจัดทำตราประทับบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  จัดทำเอกสารที่ใช้ในการยื่นความจำนงในการขอก่อตั้ง เช่น เอกสารรายงานการประชุมการก่อตั้ง หนังสือบริคณห์สนธิ เป็นต้น และยื่นคำร้องขอก่อตั้งต่อกรมพัฒนาการค้า  จัดทำใบหุ้น และรวมถึงให้บริการแปลเอกสารหนังสือรับรองการจดทะเบียน  ทะเบียนบ้าน   หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ   รายนามผู้ถือหุ้นเป็นภาษาญี่ปุ่น

การดำเนินการต่างๆหลังจากจดทะเบียนนิติบุคคลแล้ว

ให้การ Support การจดทะเบียนภาษี (รวมถึงจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT)  นำส่งภาษีทุกๆเดือนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  การเปิดบัญชี  การทำประกันสัมคมและขึ้นทะเบียนลูกจ้าง  การขอวีซ่าทำงานของญี่ปุ่น  ขอ Work Permit  ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี TAX ID (บุคคลธรรมดา)  ยื่นขอต่อวีซ่าทำงานในประเทศไทย  และแจ้งการอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน

เกี่ยวกับการจดทะเบียน

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท  จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่อยู่  จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์  จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร  จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นและจดทะเบียนเพิ่มทุน เป็นต้น