เกี่ยวกับเรา

สำนักงานบัญชีและกฎหมาย ญี่ปุ่น-ไทย จำกัด

สำนักงานบัญชีและกฎหมาย ญี่ปุ่น-ไทย บริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับบัญชีภาษีอากรในเมืองไทย เป็นตัวแทนในการกรอกและลงรายการบัญชี จัดทำงบทดลองและบัญชีรายรับ-รายจ่ายทั่วไป

จัดทำใบยื่นแบบแสดงภาษีงบการเงินประจำปี จัดทำเอกสารนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นและดำเนินการแจ้ง/ประกาศต่อหนังสือพิมพ์ ให้บริการเอกสารงบบัญชีและอธิบายรายละเอียดเป็นภาษาญี่ปุ่น

จัดทำหนังสือรับรองการเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของลูกค้าแต่ละเจ้า แนะนำ/สอนการจัดทำใบคำร้องและใบเสร็จที่บริษัททำการออกเอกสารเอง จัดเตรียมเอกสารให้พร้อมตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริการของเรา

เราให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับบัญชีภาษีอากรในเมืองไทย จัดทำเอกสารรายการบัญชี เป็นตัวแทนในการกรอกและลงรายการบัญชี จัดทำงบทดลองและบัญชีรายรับ-รายจ่ายทั่วไป และบริการต่างๆ ดังต่อไปนี้

บริการด้านบัญชีภาษีอากร

บริการด้านบัญชีภาษีอากร

ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับบัญชีภาษีอากรในเมืองไทย เป็นตัวแทนในการกรอกและลงรายการบัญชี จัดทำงบทดลองและบัญชีรายรับ-รายจ่ายทั่วไป จัดทำใบยื่นแบบแสดงภาษีงบการเงินประจำปี

บริการด้านประกันสังคมและแรงงาน

บริการด้านประกันสังคมและแรงงาน

จัดทำและนำส่งประกันสังคมในทุกๆ เดือน จดทะเบียนบริษัทในส่วนของประกันสังคมและจดทะเบียนลูกจ้างและทำการยกเลิก จดทะเบียนบริษัทในส่วนของประกันแรงงาน นำส่งประกันแรงงาน

บริการสนับสนุนงานด้านบัญชีภาษีอากรของทางญี่ปุ่น

บริการสนับสนุนงานด้านบัญชีภาษีอากรของทางญี่ปุ่น

ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับจุดปัญหาของการทำธุรกิจและคำแนะนำจากมุมมองของทางญี่ปุ่นที่มีต่อบริษัทลูกในต่างประเทศ อีกทั้งยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบ Transfer Pricing อีกด้วย

บริการด้าน Visa และ Work Permit

บริการด้าน Visa และ Work Permit

Support ในการขอทำ Business Visa ที่ญี่ปุ่นและการขอต่ออายุวีซ่าในไทย  รวมถึงการยื่นขอ Business Visa ในไทย บริการขอใบอนุญาติทำงานและการยกเลิกใบอนุญาติทำงาน

บริการงานด้านกฎหมาย

บริการงานด้านกฎหมาย

เป็นตัวแทนในการขอจองชื่อบริษัทและจัดทำตราประทับบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  จัดทำเอกสารที่ใช้ในการยื่นความจำนงในการขอก่อตั้ง เช่น เอกสารรายงานการประชุมการก่อตั้ง หนังสือบริคณห์สนธิ เป็นต้น

สนับสนุนการขยายการลงทุนในไทย

สนับสนุนการขยายการลงทุนในไทย

แนะนำผู้ประกอบการหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ต้องการขยายการลงทุนในเมืองไทย ให้คำปรึกษาให้ข้อมูลในด้านการใช้ชีวิตสำหรับท่านที่มาประจำการที่ไทย

ให้คำปรึกษาการขยายการลงทุนไปยังประเทศญี่ปุ่น

ให้คำปรึกษาการขยายการลงทุนไปยังประเทศญี่ปุ่น

อธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่บริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นควรรู้ไว้ก่อนที่จะขยายการลงทุน เช่น บัญชีภาษีอากร ด้านกฎหมาย ด้านแรงงาน และการจัดการเกี่ยวกับประกันสังคมในกรณีที่ส่งพนักงานไปประจำการ เป็นต้น

บริการรายงานจากหน้างาน (Local) ต่อบริษัทสำนักงานใหญ่ที่ญี่ปุ่น

บริการรายงานจากหน้างาน (Local) ต่อบริษัทสำนักงานใหญ่ที่ญี่ปุ่น

หลังจากที่มีการดำเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับการดำเนินการ Cashbook สภาพการจัดเก็บเอกสารทุกๆ อย่างที่เกี่ยวกับบัญชี ตรวจสอบการควบคุม/ดูแล Stock

Due diligence (DD)  และการประเมินราคา

Due diligence (DD) และการประเมินราคา

ตรวจสอบและวิเคราะห์งบประมาณตั้งแต่ปีที่ผ่านมาจนถึงปีล่าสุด  ตรวจสอบและประเมินทรัพย์สินตลอดจนหนี้สินของบริษัทว่ามีมูลค่าถูกต้องครบถ้วนตามบัญชีและมีอยู่จริง