บริการรายงานจากหน้างาน (Local) ต่อบริษัทสำนักงานใหญ่ที่ญี่ปุ่น

หลังจากที่มีการดำเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับการดำเนินการ Cashbook สภาพการจัดเก็บเอกสารทุกๆ อย่างที่เกี่ยวกับบัญชี ตรวจสอบการควบคุม/ดูแล Stock ตรวจสอบการทำธุรกิจที่ไม่ถูกต้องหรือสอบถามจุดที่เป็นปัญหา สิ่งที่พบและควรระมัดระวังหรือความต้องการอื่นๆในการทำงานจากพนักงานคนไทย จะมีการรายงานให้ทางบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นรับทราบ