บริการสนับสนุนงานด้านบัญชีภาษีอากรของทางญี่ปุ่น

ให้คำปรึกษาแนะนำ

  • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบัญชีภาษีอากรของบริษัทลูกที่เมืองไทยจากทางญี่ปุ่น
  • ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับจุดปัญหาของการทำธุรกิจและคำแนะนำจากมุมมองของทางญี่ปุ่นที่มีต่อบริษัทลูกในต่างประเทศ อีกทั้งยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบ Transfer Pricing อีกด้วย

จัดทำเอกสารรายการบัญชีเป็นภาษาญี่ปุ่น

  • งานการจัดทำรายการบัญชีจัดทำเป็นภาษาญี่ปุ่นและใช้ฟอร์มเอกสารแบบญี่ปุ่น(งบทดลอง,สมุดบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจำวันทั่วไป, กำไรขาดทุนประจำเดือน,งบดุลเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าและบัญชีกำไรขาดทุน เป็นต้น)
  • การจัดทำเอกสารปิดงบบัญชีจัดทำเป็นภาษาญี่ปุ่นและใช้ฟอร์มเอกสารแบบญี่ปุ่นให้คำปรึกษาจากทางญี่ปุ่น เอกสารจะไม่ใช่ลักษณะแบบของไทยที่ไม่คุ้นเคยแต่เราสามารถจัดทำและส่งให้ในรูปแบบของญี่ปุ่น(ไม่ว่าจะเป็นฟอร์มกำไรขาดทุนประจำเดือน, ฟอร์มการเปรียบเทียบกับเมื่อปีก่อนหน้า หรือ ในรูปแบบของกราฟ เป็นต้น)
  • ไม่ใช่การแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นแต่เพียงหน้าปกรายการบัญชีแต่เนื้อหารายละเอียดข้างในเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด ดังนั้นจะไม่มีลักษณะที่เป็นBlack boxที่พบในงานบัญชีของไทยอยู่บ่อยๆ