บริการด้านบัญชีภาษีอากร

ให้คำปรึกษา/แนะนำ

  • ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับบัญชีภาษีอากรในเมืองไทย

จัดทำเอกสารรายการบัญชี

  • เป็นตัวแทนในการกรอกและลงรายการบัญชี จัดทำงบทดลองและบัญชีรายรับ-รายจ่ายทั่วไป

ยื่นแบบและนำส่งภาษีในทุกๆเดือน

  • จัดทำใบยื่นแบบและนำส่ง  VAT (ภาษีมูลค่าเพิ่ม)  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีทุกชนิดในทุกๆเดือน

Review การเคลียร์บัญชีและภาษีประจำเดือน

  • Review ข้อมูลบัญชีและใบยื่นแบบแสดงภาษีจากการ Visit

บริการจัดทำใบยื่นแบบและนำส่งภาษีงบการเงินประจำปี

  • จัดทำใบยื่นแบบแสดงภาษีงบการเงินประจำปี จัดทำเอกสารนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์  จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นและดำเนินการแจ้ง/ประกาศต่อหนังสือพิมพ์
  • ให้บริการเอกสารงบบัญชีและอธิบายรายละเอียดเป็นภาษาญี่ปุ่น

เกี่ยวกับการจัดการในตอนสิ้นปี

  • จัดทำ ภ.ง.ด. 1 ก. (แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย) และจัดทำเอกสาร 50 ทวิ (หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย)

จัดทำใบยื่นแบบแสดงภาษีบุคคลธรรมดา

  • จัดทำใบยื่นแบบแสดงภาษีบุคคลธรรมดา  จำลองจำนวนภาษีที่ต้องจ่ายบวกกับเงินเดือนจากทางญี่ปุ่น

ให้บริการเกี่ยวกับบัญชีภาษีอากรอื่นๆ

  • เข้าร่วมในตอนที่มีการตรวจสอบภาษี ยื่นขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล ยื่นขอ TAX ID  เป็นตัวแทนในการคำนวณเงินเดือน แนะนำ/สอนการใช้ซอฟต์แวร์ระบบบัญชีจากทางสตาฟ

Outsourcing งานด้านบัญชี

  • เป็นตัวแทนในการคำนวณเงินเดือน  จัดทำหนังสือรับรองการเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของลูกค้าแต่ละเจ้า  แนะนำ/สอนการจัดทำใบคำร้องและใบเสร็จที่บริษัททำการออกเอกสารเอง จัดเตรียมเอกสารให้พร้อมตามที่กฎหมายกำหนด