Due diligence (DD) และการประเมินราคา

Due diligence ภาษีทางการเงินที่สอดคล้องกับ M&A

ตรวจสอบและวิเคราะห์งบประมาณตั้งแต่ปีที่ผ่านมาจนถึงปีล่าสุด  ตรวจสอบและประเมินทรัพย์สินตลอดจนหนี้สินของบริษัทว่ามีมูลค่าถูกต้องครบถ้วนตามบัญชีและมีอยู่จริง และทำการตรวจสอบประมูลค่าของบริษัทและตรวจหาความเสี่ยงในด้านกฎหมายภาษี